PRIVACY

0. Bevezető rendelkezések

A személyes adatok védelme és a magánélet tiszteletben tartása fontos alapvető jog, ezért fontos minden üzleti kapcsolattartásban.

A daibau.hu portált személyes adatok megadása nélkül is használhatja, de bizonyos szolgáltatásokra eltérő szabályok vonatkoznak, ezekről az alábbiakban olvashat.

1. Általános rendelkezések

A személyes adatok feldolgozásának célja az építőipari munkák és szakipari szolgáltatások bemutatása. Ez az adatvédelmi irányelv a következő adatokat tartalmazza:

 • az adatkezelésért felelős személy nevét és elérhetőségét,
 • az adatkezelés célját,
 • az adatkezelés jogalapját,
 • az adatok címzettjeit,
 • a személyes adatok harmadik országokba történő lehetséges továbbítását és ennek jogalapját,
 • az adatkezelés időtartamát és a tárolási időszak kritériumait,
 • a feldolgozott személyes adatkategóriákat,
 • személyes adatok forrásait,
 • az Ön személyes adataival kapcsolatos jogi kötelezettségeket.

2. Adatkezelő adatai

Daibau International Kft.(folytatásban: DAIBAU), Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor, Adószám: SI 76619982, e-mail: info@daibau.hu. A Daibau International Kft. több országban működő vállalatcsoport része. Mivel nem kötelező, ezért nincs személyes adatvédelmi tisztviselő kinevezve.

3. Az Ön jogai

Ön az internetes portál felhasználójaként a következő jogokkal rendelkezik a személyes adatokkal kapcsolatban:

 • a személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
 • a személyes adatok helyesbítéséhez való jog,
 • személyes adatok törlésének joga,
 • elfeledésre való jog,
 • adatkezelés korlátozásához való jog
 • a személyes adatok továbbításához való jog,
 • a személyes adatok felhasználásához való hozzájárulás visszavonásának joga.
Felhasználóként joga van panaszt benyújtani a személyes adatok védelméért felelős hatóságnál. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos további információkért vagy kérdésekkel bármikor kapcsolatba léphet velünk.

3.1. Hozzáférési jog

Ön jogosult világos, átlátható és érthető tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait és ezzel kapcsolatos tovább jogait, valamint kérésére a rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát, de a következőkről is tájékoztatást kaphat:

 • az adatkezelés céljairól,
 • az érintett személyes adatok kategóriáiról,
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.
 • Továbbá a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait és az Ön jogival kapcsolatos információkat, hogy pl.
 • kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát,
 • ha az adatokat nem Öntől kaptuk, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt,
 • automatizált döntéshozatal, beleértve a profil létesítést, a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említettek szerint, és ilyen feldolgozás esetén hozzáférés az ilyen feldolgozás logikájához, valamint fontos és előrelátható következményeihez Önnel kapcsolatban.

Ezenkívül joga van információt kérni arról, hogy személyes adatokat továbbítunk-e harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek. Ilyen továbbítás esetén joga van ilyen információkhoz, valamint a személyes adatok ilyen továbbításához szükséges megfelelő biztosítékokra vonatkozó információkhoz.

3.2. Adathelyesbítéshez való jog

Jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.3. Törlésre való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,,
 • az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • ha a GDPR 21. cikkének (1) bekezdésével összhangban kifogásolta a személyes adatok feldolgozását és nincs szigorúbb jogos oka az adatkezelésnek, vagy ha kifogást emelt a személyes adatok 21. cikk (2) bekezdésével összhangban történő kezelése ellen.
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • ha a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban személyes adatokat gyűjtöttek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

3.4. Elfeledésre való jog

Amennyiben személyes adatait nyilvánosságra hoztuk, és kötelesek vagyunk törölni azokat a GDPR 17. cikkének (1) bekezdésével összhangban, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a munkaerő költségeit, ésszerű intézkedéseket fogunk tenni, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy a feldolgozásért felelőseket tájékoztassunk, hogy Ön kérte a személyes adatok törlését, valamint az összes másolatot vagy az ezekre mutató linkeket, feltéve, hogy ha a tárolásukra már nincs szükség.

3.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek a következő esetekben joga van adatkezelési korlátozást kérni tőlünk:
 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • ha a személyes adatok kezelése jogellenes és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett korlátozott felhasználást kér,
 • amikor már nincs szükségünk személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • ha az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen

3.6. Adathordozhatóság joga

Önnek joga van strukturált, közös és géppel olvasható formában megkapni az Önre vonatkozó személyes adatokat

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, mindaddig amig az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

3.7. Ellenvetés benyújtásának joga

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) és e) pontjával összhangban Ön jogosult, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. A fenti rendelkezések szerint ez vonatkozik a profilok létrehozására is.

Ebben az esetén nem kezeljük tovább az Ön személyes adatait, kivéve, ha bebizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Tiltakozás esetén a személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetjük.

Ha személyes adatokat direkt marketing céljából dolgozunk fel, akkor bármikor jogában áll panaszt benyújtani. Ez a profilok létrehozására is vonatkozik, amennyiben az közvetlen marketinghez kapcsolódik.

Abban az esetben, ha ellenvetést nyújt be a személyes adatok közvetlen marketing célú feldolgozásával kapcsolatban, akkor a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait erre a célra.

Ezenkívül a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

3.8. Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profil létrehozást

Minden egyes érintettnek joga van arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés, beleértve a profil létrehozást is, amely Önre nézve joghatással járna, vagy Önt jelentősen érinti: (1) nem szükséges a szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az uniós vagy tagállami jogszabályok nem engedélyezik, és amely szintén előírja az érintet jogainak és szabadságának, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló intézkedéseket, vagy (3) nem kifejezett az Ön hozzájárulásán alapul.

3.9. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga

Önnek bármikor joga van visszavonni a személyes adatok feldolgozásához adott beleegyezését. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a személyes adatok visszavonása előtti feldolgozások jogszerűségét.

4. Kiskorúak

Portálunk és szolgáltatásaink nem kiskorúaknak szólnak, és nem is gyűjtjük kifejezetten kiskorúak személyes adatait. Ha Ön szülő vagy gondviselő és úgy gondolja, hogy gyermeke bármilyen személyes adatot megosztott velünk, kérjük, értesítsen minket majd a vonatkozó törvényeknek és a jelen adatvédelmi irányelveknek megfelelően töröljük a személyes adatokat.

5. Adatvédelem

5.1. Védelem és titkosítás

A személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférés, illegális feldolgozás és személyes adatok jogosulatlan vagy véletlen elvesztése megakadályozása érdekében megfelelő technikai, szervezési és megelőző intézkedéseket teszünk.

Ide tartozik például a portálon keresztül zajló kommunikáció titkosítása, amelyhez a Secure Socket Layer (SSL) titkosítási protokollt használjuk. Titkosításunk minőségét a következő linken ellenőrizheti: https://www.ssllabs.com/ssltest.

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten keresztüli adatátvitel biztonsági réseket okozhat és nem biztos, hogy teljes mértékben védve van a harmadik fél hozzáférésétől.

5.2. Tárhelyszolgáltató

A portálunkat tároló szerver Szlovéniában található, és a DHH.si d.o.o, Pod hribom 55, SI-1000, Ljubljana (www.domenca.com) vállalat kezeli. Az említett céggel szerződésünk van a személyes adatok kezeléséről. A tárhelyszolgáltatásokat nyújtó cég adatvédelmi irányelveit a következő linken találja: https://www.domenca.com/izjava-o-varnosti/.

6. Szerver (naplófájlok)

Minden alkalommal, amikor bejelentkezik a Daibau.hu portálunkra, a rendszer automatikusan rögzíti az általános adatok és információk halmazát. A megadott általános adatokat és információkat naplófájlokként tároljuk a szlovéniai szerverünkön, amely a DHH.si Kft. tulajdonában van.

6.1. Automatikus naplózás a szerveren

Az automatikusan rögzített adatok és információk:
 • a böngészőtípusok és változata (modellje),
 • az elérési rendszer által használt operációs rendszer,
 • alweboldalak, amelyek egy elérési rendszeren keresztül kerülnek a weboldalunkra (referrers),
 • a megtekintett weboldalak,
 • a weboldalunkra történő belépés dátuma és ideje,
 • IP-cím,
 • egyéb hasonló adatok és információk, amelyek az informatikai rendszereinket érő támadások esetén a veszélyek elhárítására szolgálnak.
Ezen általános információk használata során nem az Ön személyazonosságának feltárására használjuk. A fenti információkra a következők miatt van szükség:
 • a tartalom megfelelő megjelenítése,
 • tartalom optimalizálás az Ön technikai felszereléséhez megfelelően,
 • a portálon való információs-technikai és technológiai rendszer folyamatos működésének biztosítása,
 • cyber támadás esetén a bűnügyi eljáráshoz szükséges adatok igazságszolgáltatási hatóságokhoz történő eljuttatásához.
Ezeket, az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat egyrészt statisztikai szempontból, másrészt az adatvédelem és az adatbiztonság javítása érdekében értékeljük, hogy garantálhassuk az általunk kezelt személyes adatok magasfokú védelmét.

7. Cookie-k

7.1. Mik azok a sütik?

Bármely weboldal (Google Analytics, Munkamenet) használatakor a sütik aktiválódnak. Ezek általában rövid szöveges fájlok, amelyeket az Önök számítógépe és mobiltelefonja tárol. A böngésző bezárása után az ideiglenes sütik automatikusan törlődnek. Ez különösen igaz a munkamenet-sütikre, amelyek rögzítik az úgynevezett munkamenet-azonosítót, amellyel a böngészőből érkező különféle kérelmek hozzárendelhetők egy megosztott / általános munkamenethez. Ez lehetővé teszi Önnek, hogy felismerje eszközét, amikor visszatér a portálunkra. A munkamenet sütik törlődnek, amikor kijelentkezik vagy bezárja a böngészőt. Az állandó sütik egy bizonyos idő elteltével automatikusan törlődnek és ez a sütiktől függően változhat. A sütiket bármikor törölheti a böngészőjéből (Beállítások, Adatvédelem és biztonság). A sütik fő célja, hogy a webszerver egyéni weboldalakat mutasson be a felhasználónak, ami lehetővé teszi, hogy a weboldal látogatása során a tapasztalatok személyesebbek legyenek és jobban reagáljanak a felhasználó egyéni igényeire. A sütiket arra is használjuk, hogy a szolgáltató többet tudjon meg arról, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalukat, valamint hogy javítsák a látogatások alkalmával tett felhasználói élményét.

7.2. Milyen típusú sütiket használunk?

Általánosságban elmondható, hogy négyféle sütit használunk:

Ideiglenes sütik vagy munkamenet-sütik: ezek ideiglenes sütik, amelyeket a felhasználó böngészőjében tárolnak egy webhely látogatásának végéig (a böngészési munkamenet során és a munkamenet előrehaladása során törlik). Ezek a sütik szükségesek bizonyos alkalmazások vagy funkciók megfelelő működéséhez.

Állandó sütik: Az állandó sütiket a felhasználói élmény javítására használják (például regisztrációs adatok, oldal nyelvbeállítása stb. tárolására), ezek a sütik hosszabb ideig maradnak a felhasználó böngészőfájljában, amíg törlik. Ez az időtartam a felhasználó által a böngésző beállításaiban végzett döntésektől függ. Az állandó sütik lehetővé teszik az információk betöltését a szerverre, ahányszor valaki meglátogat egy weboldalt. Az állandó sütik nyomkövetési sütiként is ismertek.

A saját sütik (első féltől származó sütik) azok, amelyek a felhasználó által megtekintett webhelyen találhatók, és lehetnek állandóak vagy ideiglenesek. A webhelyek ezeket a sütiket olyan adatok tárolására használják, amelyeket újra felhasználnak, amikor a felhasználó legközelebb ugyanarra az oldalra látogat.

Egyéb sütik (harmadik féltől származó sütik) azok, amelyek más, partnerek webhelyeiről származnak (amelyek például a forgalmat mérik), ily módon harmadik felek gyűjthetnek felhasználói adatokat különböző webhelyekről és felhasználhatják azokat különféle célokra, a reklámtól és az elemzéstől kezdve a termékek fejlesztéséig..

7.3. Milyen sütiket használunk

DAIBAU sütik

DAIBAU süti: A hitelesítési sütik és a munkamenet adatai tárolják a DAIBAU rendszeroldal megfelelő működéséhez és megjelenítéséhez szükséges adatokat a látogatás során. Időtartam: 2 hónap

PHPSESSID cookie: A munkamenet sütik akkor kerül tárolásra, ha egy regisztrált szolgáltató bejelentkezik egy webhelyre és egy véletlenszerű egyedi munkamenet-azonosítót tárol a munkamenet időtartama alatt. A sütik célja, hogy a munkamenet során azonosítsák a regisztrált felhasználót a DAIBAU rendszerben. Időtartam: A munkamenet ideje.

Google Analytics sütik: a webhely forgalmának nyomon követésérére szolgáló sütik.

_ga Cookie: Ez a süti véletlenszerűen generált szám hozzárendelésével ügyfél-azonosítóként az egyedi felhasználók megkülönböztetésére szolgál. A weboldal minden egyes kérelmében szerepel és az elemző jelentésekhez a látogatók, munkamenetek és kampányok adatainak kiszámítására szolgál. Ez a süti rendszerint 2 év után jár le, bár a weboldal tulajdonosai ezen változtathatnak. _gat Cookie: a kérési arány korlátozására szolgál és a nagy forgalmú helyeken korlátozza az adatgyűjtést. 10 perc után jár le. -gid Cookie: Minden meglátogatott oldal egyedi értékét menti és frissíti.

Google társult sütik hirdetések megjelenítéséhez.

Facebook sütik: act, c_user, datr, dpr, fr, pl, jelenlét, sb, vd, ks, felhasználói nyomon követés és reklámozás.

SmartlookCookie: munkamenet-követés a felhasználói élmény javítása érdekében; időtartama 1 nap.

8. Hogyan gyűjtjük a személyes adatokat?

Személyes adatait megadhatja az online űrlap kitöltésekor, küldhet nekünk emailt, de telefonon vagy személyesen is kapcsolatba léphet velünk. Felhívjuk figyelmét, hogy a nem titkosított e-mailek nem megfelelően védettek a harmadik felek esetleges illetéktelen hozzáférésétől.

Az alábbiakban részletes leírást talál a személyes adatok gyűjtésének minden módjáról..

8.1. Portálon kitölthető online űrlap

A weboldalunkon található online űrlap kitöltése után a DHH d.o.o. tárhelyszolgáltató rögzíti a regisztráció dátumát és idejét, valamint az IP-címet, amelyről a regisztráció érkezett. Ez kizárólag bizonyíték céljából történik az esetben, ha az emailt illetéktelen személy használja.

A tárhelyszolgáltató által küldött e-mailben ellenőrizzük az emailcím jogosulatlan használatát úgy, hogy visszajelzést kérünk az ajánlatkérésről és ha megerősíti, hogy Ön az, és hogy elküldte a kérést, akkor automatikusan értesítjük Önt, hogy az eredeti email megerősítésre került.

Ezt a kérést csak mi és a felsorolt címzettek kezelik, mindezt az ajánlatkérések megerősítésének kézhezvétele után. Ellenkező esetben a személyes adatokat az ajánlatkérés emailban való küldésétől számított 48 órán belül töröljük (dupla opt-in).

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten keresztül történő adatátvitel biztonsági réseket okozhat, és nem biztos, hogy teljes mértékben védve van a harmadik fél hozzáférésétől.

8.2. Az e-mailcím és a telefonszám visszaigazolása

Az Ön e-mail címére elküldjük az aktiváló linket tartalmazó levelet amellyel megerősíti, hogy Ön a megadott emailcím tulajdonosa. A személyazonosságának megerősítésére SMS-t is küldünk az Ön által megadott telefonszámra. Amennyiben pontatlan vagy hiányos adatokat adott meg, munkatársunk felhívja Önt.

8.3. Kérések továbbítása az ajánlattevőknek

Ajánlatkérése név nélkül jelenik meg a megfelelő ajánlattevő előtt, aki csak akkor kap hozzáférést a személyes adatokhoz (telefonszám és név) amikor megerősíti érdeklődését, valamint ha ezt rögzítjük és ellenőrizzük. Ha bármikor úgy dönt, hogy nem szeretné, hogy a kérelem látható legyen nyilvánosan, akkor az így is lesz, és az ajánlattevők nem látják újra. A lekérdezést bármikor bezárhatja. Azok a szolgáltatók, akik hozzáférést kaptak az Ön személyes adataihoz, megtartják ezt a hozzáférést kivéve ha nem kéri a törlést.

8.4. Értesítések

A köztünk és Ön, mint felhasználó vagy más felhasználó közötti kapcsolat és kommunikáció megkönnyítése érdekében e-mail címére értesítéseket küldünk annak érdekében, hogy naprakész, illetve tevékenységéhez szorosan kapcsolódó megrendelői ajánlatkérésekről szóló információkat továbbítsunk.

8.5. Kapcsolattartás

A platformon által üzenetezhet az Ön által kiválasztott ajánlattevőkkel, vállalkozókkal vagy szolgáltatókkal. Vita esetén ezekhez az üzenetekhez csak Ön mint kiválasztott ajánlattevő és a DAIBAU férhet hozzá.

9. Adatkezelés célja

9.1. Általános

A személyes adatokat kizárólag meghatározott és törvényes célokra gyűjtjük. A személyes adatokat kizárólag jelen dokumentumban felsoroltakkal és jogos érdekeinkkel összhangban kérjük és ezen kívül más célokra nem használjuk fel.

9.2. Marketing és továbbítás harmadik feleknek

Az Ön adatait kizárólak a kérésének megfelelő tevékenységet végző ajánlattevőknek továbbítjuk. Az ajánlattevőnek tilos harmadik félnek továbbítania az Ön adatait, hacsak erről az együttműködési megállapodás külön nem rendelkezik.

9.3. Felhasználó regisztrációja

Ha ajánlatkérést vagy kérdést szeretne küldeni nekünk a weboldalra, e-mailben, telefonon vagy személyesen, mi és az alább felsorolt ​​címzettek feldolgozzuk az Ön által megadott információkat (beleértve az Ön személyes adatait is). A megadott adatok a kérés, az üzleti kapcsolattartás, vagy az Ön ajánlatkérése kezelésé céljából kezeljük vagy a megfelelő ügyfélszolgáltatás biztosítása érdekében. Létrehozhat egy felhasználói fiókot is, amely által később tárolhatjuk az adatait. Ha fiókot nyit a "Saját fiók" részben, akkor az Ön által megadott információk letöltésre és mentésre kerülnek.

9.4. További információ

Ha személyre szabott adatlapot szeretne, hozzáadhat egy fotót vagy képet.

9.5. Jogi személy regisztrálása

Vállalkozói profilt, bejegyzett tevékenységet folytató és a portál listáján szereplő építőipari szolgáltatást nyújtó jogi személy hozhat létre. A vállalkozói profilt csak az adatkezelési nyilatkozatokat aláírása, a vállalat üzleti tevékenységének felülvizsgálata és a regisztráció hitelességének ellenőrzése után használhat és csak ezt követően kaphat hozzáférést az üzleti tevékenységnek megfelelő ajánlatkérések részleteihez. Ide tartoznak a megrendelő személyes adatai és az ajánlatkéréssel kapcsolatos információk

10. A személyes adatok feldolgozásának jogszerűsége

10.1. Általánosságban

A személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és az érintett számára átlátható módon kezeli kezeljük.

Amikor pl. csak tájékoztatás céljából lép velünk kapcsolatba, személyes adatainak feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges. Csak akkor lépünk kapcsolatba Önnel, ha a megfelelő és hozzáférhető építési szakértővel való kapcsolatfelvételhez további információkra van szükség.

A velünk való szerződéskötés előtti intézkedések céljából megadott személyes adatokat a GDPR (Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban kezeljük.

10.2. Keresés

Az üzleti együttműködés kezdeményezésekor és a meglévő vagy potenciális ügyfelekkel való üzleti kapcsolatok javításakor személyes adatainak feldolgozása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. A jelentkezési lap kitöltése után hetente hírlevelet küldünk Önnek.

10.3. Regisztráció és felhasználói fiók

Szerződéskötés regisztráció köteles azaz a felhasználói fiók létrehozása és használata során a személyes adatok feldolgozása szükséges, amelynek Ön a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján részese.

10.4. Ajánlatkérés kezelése

A személyes adatokat, beleértve azokat is, amelyek nem kötelezőek, és amelyeket önként írt be, mi és az alább felsorolt ​​címzettek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontjával összhangban kezeljük. A projekt vagy kérése megvalósítása és az Önnel folytatott kapcsoltat tartás érdekében kezeljük az Ön által megadott adatokat.

10.5. Regisztráció és a megrendelés feldolgozása

Ha Ön a jogi személy képviselője vagy kapcsolattartója, személyes adatait, beleértve az önként rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és f) pontjával összhangban, mi és az alább felsorolt címzettek kezeljük. Az adatfeldolgozásra azért van szükség, hogy Ön és a megfelelő, rendelkezésre álló építési szakértő között megfelelő kommunikációra jöjjön létre. Továbbá fontos hogy projektjét bemutassuk és kulcsfontosságú információkat nyújtsunk a vállalatok számára. A feldolgozás azért zajlik, hogy felismerhessük Önt, mint vevőt, teljesíthessük megrendelését és kommunikálni tudjunk Önnel.

10.6. Fotók használata

A fényképek feldolgozásának jogalapja az Ön beleegyezése és a GDPR 6. cikkének (1) pontjának bekezdése alapján jogos. Mi csak olyan fotókat fogunk kérni, amelyek bemutatják projektje sajátosságait. A DAIBAU törli a személyes fényképeket.

10.7. A profilján önként megadott információk, értesítések, üzenetek

A profilján önként megadott információk, értesítések, üzenetek jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjával összhangban jogos érdek. Ezeket az adatokat akkor tároljuk, ha az építőipari szakértővel vita merül fel.

11. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

11.1. Általánosságban

A személyes adatokat a jogszabálynak megfelelően kezeljük. Minden folyamat átlátható és a jelen dokumentumban részletes bemutatásra kerül.

11.2. Marketing, adattovábbítás harmadik feleknek

Az adatokat továbbítjuk azoknak a harmadik feleknek, akikkel formális viszonyba léptünk. A személyes adatok kezelése úgy a felhasználók mint jogi személyek elvárásainak teljesítése érdekében fontos, ezért összhangban áll a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjával..

11.3. Felhasználói regisztráció

A regisztrációt azaz a megkeresés elküldését követően az adatkezelésre elsősorban azért van szükség, hogy teljesítsük az Önnel szemben fennálló kötelezettségeket, mivel ezek teljesítését az Általános Felhasználási Szabályzatban és a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően vállaltuk. Ez elsősorban az Önnel való kapcsolattartásra és az ajánlattevőkkel folytatott kommunikációra vonatkozik.

12. Milyen adatokat dolgozunk fel?

12.1. Általánosságban

Kifejezetten kérünk minden felhasználót, hogy ne közöljön velünk olyan személyes adatokat, amelyek nem relevánsak a portál szolgáltatásainak sikeres teljesítése érdekében. Ez főképp az ún. különleges adatokra vonatkozik. Soha nem kérnünk olyan személyes információkat, mint pl. faji és etnikai hovatartozás, politikai vélemény vagy bármi hasonló.

12.2. Kapcsolatfelvétel

Abban az esetben, ha emailben vagy telefonon lép kapcsolatba velünk, csak azokat a személyes adatokat tároljuk és kezeljük, amelyeket egyébként online formában adna meg. Ezeket az adatokat ugyanúgy kezeljük, mint az online regisztrációs ívben megadott adatokat.

12.3. Felhasználói adatlap, ajánlatkérések küldése és megerősítése

A portál működéséhez és a szolgáltatásaink megvalósításához szükséges kötelező mezőket külön jelöltük az opcionális mezőktől, amelyeket nem köteles megadni. A következő adatokat kérjük:
 • elérhetőség (név, cím, telefonszám, email),
 • a projekt részletei
 • további opcionális projektinformációk.

13. Kivel osztjuk meg személyes adatait?

13.1. Címzettek és adatkezelők

Az Ön személyes adatait csak szükséges mértékben, jogszerűen, teljes egészében vagy részben osztjuk meg az alábbi adatkezelőkkel:
 • A használati feltételekkel összhangban a kivitelezőkkel és/vagy szolgáltatókkal – ajánlattevőkkel,
 • üzlettársakkal – csak ha jogos érdek áll fenn, pl. amikor az üzlettárs építőipari szakember és segítséget nyújthat a projekt megvalósításában,
 • bíróságok, bűnüldöző szervek és szabályozó szervekkel,annak érdekében, hogy azok megkereséseire válaszoljon.
Emellett személyes adatait részben vagy egészében megosztjuk a következő adatkezelőkkel:
 • DHH.si Kft. (hosting, Webmail – Szlovénia),
 • Google LLC (Analytics, Drive-USA-Privacy Shield),
 • Microsoft Inc. (Skype-USA-Privacy Shield),
 • üzemeltetőknek (IT szolgáltatások).

13.2. Személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása

Mivel több országban működő vállalatcsoport tagja vagyunk, az Ön személyes adatait átadhatjuk a csoport többi vállalatának. A csoport egyik vállalata, a Daibau International Kft., amely a Szerb Köztársaság (harmadik ország) területén működik és nem tagja az Európai Uniónak, ezért az Európai Bizottság nem adott ki határozatot az átruházás megfelelősége.

Az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink, valamint a belső (csoportos) adminisztratív eljárásunk teljesítésének biztosítása érdekében személyes adatait továbbíthatjuk az említett harmadik országba.

Személyes adatainak harmadik országba történő esetleges továbbítása, további védintézkedésekkel van biztosítva és megfelel GDPR által előírt összes feltételnek. Ez az átadás jogos érdekünk megvalósításához szükséges és összhangban van a GDPR 6. szakasz 1. bekezdésének (f) pontjával. További védelmi intézkedéseket is alkalmazunk azáltal, hogy ha a csoport vállalatai között, személyes adatok továbbítására vonatkozó szerződéseket kötünk, amelyek a GDPR által előírt szabvány szerződéses záradékokat tartalmazzák.

13.3. Regisztráció, profiladatok

Az életkor, a hely, az ország és a felhasználónév csak a regisztráció után látható a platformon regisztrált felhasználók számára. Egyéb adatok nem láthatók.

13.4. Értesítések, üzenetek

A platform belső rendszerén keresztül a felhasználóknak üzeneteken keresztül tudnak egymással kommunikálni.

14. Személyes adatok tárolásának időtartama

14.1. Adatkezelés időtartama

Azokat a személyes adatokat, amelyekre a törvény előírja az adattárolás időtartamát, a törvényben előírt időszakban tároljuk

Az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásával tároljuk, ezt a beleegyezést Ön bármikor visszavonhatja. Ez esetben az Ön személyes adatait haladéktalanul töröljük. az adott időszak lejárta után. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Ha csak bizonyos információk megszerzése érdekében fordul hozzánk, személyes adatait a kommunikáció után azonnal töröljük. Amikor személyes adatait marketing célból dolgozzuk fel, az utolsó kapcsolatfelvétel után 3 évig tároljuk, majd töröljük.

A platformon lévő profilját bármikor törölheti, mi pedig azonnal töröljük az adott fiókkal kapcsolatos összes személyes adatot, kivéve, ha bizonyos információk megkövetelik a törvényes megőrzési időt.

15. Fogadók - webelemzések

15.1. Google Analytics

Jelen honlap Google Analyticset, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja. A Google Analytics a cookie egy meghatározott formáját használja, amelyet a számítógépe és mobiltelefonja tárol és amely lehetővé teszi a honlapunk Ön által történő használatának elemzését. .

A Google Analytics használatának jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének (f) pontjával összhangban álló jogos érdekünk.

A cookie által a jelen honlap Ön által történő használatáról létrehozott információ általában egy, az USA-ban található Google szerverre kerül továbbításra, majd ott tárolásra.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a Google Analytics azért került kiterjesztésre a jelen honlapra, hogy használja a “gat._anonymizeIp();” kódot az IP címek névtelenített nyilvántartásának (az úgynevezett IP álcázásnak) a biztosítása érdekében. A jelen honlap szerinti IP névtelenítés miatt az EU és az Európai Gazdasági Térség tagállamai területén a Google lerövidíti az IP címét. Kivételes esetekben a Google Analytics a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre továbbítja és annak lerövidítésére ott kerül sor.

A Google a nevünkben használja ezt az információt, hogy elemezze ennek a honlapnak az Ön által történő használatát annak érdekében, hogy jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint hogy a honlap- és internethasználattal kapcsolatos kiegészítő szolgáltatásokat nyújtson. A böngészője által a Google Analytics-szel összefüggésben továbbított IP címet a Google nem egyesíti egyéb Google adatokkal.

A sütik tárolását megakadályozhatja, ha a böngészőszoftverének használata során a megfelelő beállításokat alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google rögzítse és kezelje a sütik által létrehozott, a jelen honlap Ön által történő használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).

Információk a harmadik félről: Google Dublin, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. Fax: +353 (1) 436-1001. Google Analytics Szolgáltatási Feltételek: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/hu/, Általános Áttekintés a Google Analytics biztonsági és adatvédelmi elveiről: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu, valamint a Google adatvédelmi szabályzata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

15.2. Google Térkép

A Google Térkép funkcióinak használatához el kell tárolnunk az Ön IP-címét. Ez az információ általában a Google USA-beli szerverére továbbítódik és ott tárolódik. A SIOUG-nak nincs ráhatása erre az adatátvitelre.

A Google Térkép szolgáltatását honlapunk érdekében használjuk, mert megkönnyíti az általunk hirdetett helyek megtalálását. Ez jogos érdekünk a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerint.

Információk a harmadik félről: Google Dublin, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. Fax: +353 (1) 436-1001. Google Analytics Szolgáltatási Feltételek: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/hu/, A Google Analytics biztonsági és adatvédelmi elveiről: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu, valamint a Google adatvédelmi szabályzata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.